AOSiP for /dumpling/

Sr. No. File Name Size
1AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200618-boot.img14.03 MB (14714152 bytes)
2AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200618-img.zip1.18 GB (1262908884 bytes)
3AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200618-img.zip.md5sum91 B
4AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200618.sha25664 B
5AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200618.zip1.04 GB (1117893567 bytes)
6AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200618.zip.md5sum87 B
7AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200625-boot.img16.83 MB (17642792 bytes)
8AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200625-img.zip1.18 GB (1269731907 bytes)
9AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200625-img.zip.md5sum91 B
10AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200625.sha25664 B
11AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200625.zip1.04 GB (1121287396 bytes)
12AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200625.zip.md5sum87 B
13AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200702-boot.img15.90 MB (16676136 bytes)
14AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200702-img.zip1.21 GB (1299900877 bytes)
15AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200702-img.zip.md5sum91 B
16AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200702.sha25664 B
17AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200702.zip1.07 GB (1148100304 bytes)
18AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200702.zip.md5sum87 B
19AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200710-boot.img14.04 MB (14722344 bytes)
20AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200710-img.zip1.21 GB (1295191950 bytes)
21AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200710-img.zip.md5sum91 B
22AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200710.sha25664 B
23AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200710.zip1.07 GB (1145421747 bytes)
24AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200710.zip.md5sum87 B
25AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200716-boot.img17.19 MB (18023720 bytes)
26AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200716-img.zip1.22 GB (1311334148 bytes)
27AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200716-img.zip.md5sum91 B
28AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200716.sha25664 B
29AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200716.zip1.08 GB (1158024288 bytes)
30AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200716.zip.md5sum87 B
31AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200723-boot.img16.93 MB (17753384 bytes)
32AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200723-img.zip1.22 GB (1310807591 bytes)
33AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200723-img.zip.md5sum91 B
34AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200723.sha25664 B
35AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200723.zip1.08 GB (1157774138 bytes)
36AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200723.zip.md5sum87 B
37AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200804-boot.img16.90 MB (17720616 bytes)
38AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200804-img.zip1.23 GB (1324045102 bytes)
39AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200804-img.zip.md5sum91 B
40AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200804.sha25664 B
41AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200804.zip1.09 GB (1170329385 bytes)
42AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200804.zip.md5sum87 B
43AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200813-boot.img16.92 MB (17741096 bytes)
44AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200813-img.zip1.24 GB (1328695192 bytes)
45AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200813-img.zip.md5sum91 B
46AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200813.sha25664 B
47AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200813.zip1.09 GB (1174509494 bytes)
48AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200813.zip.md5sum87 B
49AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200827-boot.img16.93 MB (17757480 bytes)
50AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200827-img.zip1.24 GB (1328244653 bytes)
51AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200827-img.zip.md5sum91 B
52AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200827.sha25664 B
53AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200827.zip1.09 GB (1173844969 bytes)
54AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200827.zip.md5sum87 B
55AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200904-boot.img16.93 MB (17753384 bytes)
56AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200904-img.zip1.23 GB (1324853536 bytes)
57AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200904-img.zip.md5sum91 B
58AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200904.sha25664 B
59AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200904.zip1.09 GB (1170249746 bytes)
60AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200904.zip.md5sum87 B
61AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200912-boot.img16.93 MB (17757480 bytes)
62AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200912-img.zip1.23 GB (1324907178 bytes)
63AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200912-img.zip.md5sum91 B
64AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200912.sha25664 B
65AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200912.zip1.09 GB (1169849672 bytes)
66AOSiP-10-Gapps-dumpling-20200912.zip.md5sum87 B
67AOSiP-10-Gapps-dumpling-20201013-boot.img16.95 MB (17773864 bytes)
68AOSiP-10-Gapps-dumpling-20201013-img.zip1.23 GB (1324934236 bytes)
69AOSiP-10-Gapps-dumpling-20201013-img.zip.md5sum91 B
70AOSiP-10-Gapps-dumpling-20201013.sha25664 B
71AOSiP-10-Gapps-dumpling-20201013.zip1.09 GB (1170374177 bytes)
72AOSiP-10-Gapps-dumpling-20201013.zip.md5sum87 B
73AOSiP-10-Gapps-dumpling-20201117-boot.img16.96 MB (17782056 bytes)
74AOSiP-10-Gapps-dumpling-20201117-img.zip1.23 GB (1324951677 bytes)
75AOSiP-10-Gapps-dumpling-20201117-img.zip.md5sum91 B
76AOSiP-10-Gapps-dumpling-20201117.sha25664 B
77AOSiP-10-Gapps-dumpling-20201117.zip1.09 GB (1170288350 bytes)
78AOSiP-10-Gapps-dumpling-20201117.zip.md5sum87 B
79AOSiP-10-Gapps-dumpling-20210107-boot.img16.97 MB (17794344 bytes)
80AOSiP-10-Gapps-dumpling-20210107-img.zip1.23 GB (1325630135 bytes)
81AOSiP-10-Gapps-dumpling-20210107-img.zip.md5sum91 B
82AOSiP-10-Gapps-dumpling-20210107-recovery.img25.67 MB (26920236 bytes)
83AOSiP-10-Gapps-dumpling-20210107.sha25664 B
84AOSiP-10-Gapps-dumpling-20210107.zip1.09 GB (1170542967 bytes)
85AOSiP-10-Gapps-dumpling-20210107.zip.md5sum87 B
86AOSiP-10-Official-dumpling-20200618-boot.img14.03 MB (14714152 bytes)
87AOSiP-10-Official-dumpling-20200618-img.zip813.50 MB (853014875 bytes)
88AOSiP-10-Official-dumpling-20200618-img.zip.md5sum94 B
89AOSiP-10-Official-dumpling-20200618.sha25664 B
90AOSiP-10-Official-dumpling-20200618.zip705.12 MB (739375032 bytes)
91AOSiP-10-Official-dumpling-20200618.zip.md5sum90 B
92AOSiP-10-Official-dumpling-20200625-boot.img16.83 MB (17642792 bytes)
93AOSiP-10-Official-dumpling-20200625-img.zip819.99 MB (859824157 bytes)
94AOSiP-10-Official-dumpling-20200625-img.zip.md5sum94 B
95AOSiP-10-Official-dumpling-20200625.sha25664 B
96AOSiP-10-Official-dumpling-20200625.zip708.37 MB (742776176 bytes)
97AOSiP-10-Official-dumpling-20200625.zip.md5sum90 B
98AOSiP-10-Official-dumpling-20200702-boot.img15.90 MB (16676136 bytes)
99AOSiP-10-Official-dumpling-20200702-img.zip822.50 MB (862454980 bytes)
100AOSiP-10-Official-dumpling-20200702-img.zip.md5sum94 B
101AOSiP-10-Official-dumpling-20200702.sha25664 B
102AOSiP-10-Official-dumpling-20200702.zip710.21 MB (744706827 bytes)
103AOSiP-10-Official-dumpling-20200702.zip.md5sum90 B
104AOSiP-10-Official-dumpling-20200710-boot.img14.04 MB (14722344 bytes)
105AOSiP-10-Official-dumpling-20200710-img.zip818.00 MB (857735990 bytes)
106AOSiP-10-Official-dumpling-20200710-img.zip.md5sum94 B
107AOSiP-10-Official-dumpling-20200710.sha25664 B
108AOSiP-10-Official-dumpling-20200710.zip708.08 MB (742478766 bytes)
109AOSiP-10-Official-dumpling-20200710.zip.md5sum90 B
110AOSiP-10-Official-dumpling-20200716-boot.img17.19 MB (18023720 bytes)
111AOSiP-10-Official-dumpling-20200716-img.zip826.90 MB (867065217 bytes)
112AOSiP-10-Official-dumpling-20200716-img.zip.md5sum94 B
113AOSiP-10-Official-dumpling-20200716.sha25664 B
114AOSiP-10-Official-dumpling-20200716.zip713.69 MB (748354112 bytes)
115AOSiP-10-Official-dumpling-20200716.zip.md5sum90 B
116AOSiP-10-Official-dumpling-20200723-boot.img16.93 MB (17749288 bytes)
117AOSiP-10-Official-dumpling-20200723-img.zip830.23 MB (870558083 bytes)
118AOSiP-10-Official-dumpling-20200723-img.zip.md5sum94 B
119AOSiP-10-Official-dumpling-20200723.sha25664 B
120AOSiP-10-Official-dumpling-20200723.zip716.94 MB (751770426 bytes)
121AOSiP-10-Official-dumpling-20200723.zip.md5sum90 B
122AOSiP-10-Official-dumpling-20200804-boot.img16.90 MB (17720616 bytes)
123AOSiP-10-Official-dumpling-20200804-img.zip842.87 MB (883809812 bytes)
124AOSiP-10-Official-dumpling-20200804-img.zip.md5sum94 B
125AOSiP-10-Official-dumpling-20200804.sha25664 B
126AOSiP-10-Official-dumpling-20200804.zip728.87 MB (764280048 bytes)
127AOSiP-10-Official-dumpling-20200804.zip.md5sum90 B
128AOSiP-10-Official-dumpling-20200813-boot.img16.92 MB (17741096 bytes)
129AOSiP-10-Official-dumpling-20200813-img.zip847.31 MB (888466878 bytes)
130AOSiP-10-Official-dumpling-20200813-img.zip.md5sum94 B
131AOSiP-10-Official-dumpling-20200813.sha25664 B
132AOSiP-10-Official-dumpling-20200813.zip732.98 MB (768581810 bytes)
133AOSiP-10-Official-dumpling-20200813.zip.md5sum90 B
134AOSiP-10-Official-dumpling-20200827-boot.img16.93 MB (17757480 bytes)
135AOSiP-10-Official-dumpling-20200827-img.zip852.29 MB (893689339 bytes)
136AOSiP-10-Official-dumpling-20200827-img.zip.md5sum94 B
137AOSiP-10-Official-dumpling-20200827.sha25664 B
138AOSiP-10-Official-dumpling-20200827.zip736.66 MB (772447892 bytes)
139AOSiP-10-Official-dumpling-20200827.zip.md5sum90 B
140AOSiP-10-Official-dumpling-20200904-boot.img16.93 MB (17753384 bytes)
141AOSiP-10-Official-dumpling-20200904-img.zip848.32 MB (889522857 bytes)
142AOSiP-10-Official-dumpling-20200904-img.zip.md5sum94 B
143AOSiP-10-Official-dumpling-20200904.sha25664 B
144AOSiP-10-Official-dumpling-20200904.zip731.95 MB (767501421 bytes)
145AOSiP-10-Official-dumpling-20200904.zip.md5sum90 B
146AOSiP-10-Official-dumpling-20200912-boot.img16.93 MB (17757480 bytes)
147AOSiP-10-Official-dumpling-20200912-img.zip849.49 MB (890750325 bytes)
148AOSiP-10-Official-dumpling-20200912-img.zip.md5sum94 B
149AOSiP-10-Official-dumpling-20200912.sha25664 B
150AOSiP-10-Official-dumpling-20200912.zip732.99 MB (768598032 bytes)
151AOSiP-10-Official-dumpling-20200912.zip.md5sum90 B
152AOSiP-10-Official-dumpling-20201013-boot.img16.95 MB (17773864 bytes)
153AOSiP-10-Official-dumpling-20201013-img.zip849.53 MB (890796165 bytes)
154AOSiP-10-Official-dumpling-20201013-img.zip.md5sum94 B
155AOSiP-10-Official-dumpling-20201013.sha25664 B
156AOSiP-10-Official-dumpling-20201013.zip732.99 MB (768590950 bytes)
157AOSiP-10-Official-dumpling-20201013.zip.md5sum90 B
158AOSiP-10-Official-dumpling-20201117-boot.img16.96 MB (17782056 bytes)
159AOSiP-10-Official-dumpling-20201117-img.zip850.79 MB (892120330 bytes)
160AOSiP-10-Official-dumpling-20201117-img.zip.md5sum94 B
161AOSiP-10-Official-dumpling-20201117.sha25664 B
162AOSiP-10-Official-dumpling-20201117.zip734.12 MB (769778969 bytes)
163AOSiP-10-Official-dumpling-20201117.zip.md5sum90 B
164AOSiP-10-Official-dumpling-20210107-boot.img16.97 MB (17794344 bytes)
165AOSiP-10-Official-dumpling-20210107-img.zip852.37 MB (893773585 bytes)
166AOSiP-10-Official-dumpling-20210107-img.zip.md5sum94 B
167AOSiP-10-Official-dumpling-20210107-recovery.img25.67 MB (26920236 bytes)
168AOSiP-10-Official-dumpling-20210107.sha25664 B
169AOSiP-10-Official-dumpling-20210107.zip735.46 MB (771190255 bytes)
170AOSiP-10-Official-dumpling-20210107.zip.md5sum90 B
171AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180219.zip576.95 MB (604979931 bytes)
172AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180219.zip.md5sum73 B
173AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180319.zip587.07 MB (615587917 bytes)
174AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180319.zip.md5sum73 B
175AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180328.zip584.36 MB (612745895 bytes)
176AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180328.zip.md5sum73 B
177AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180409.zip585.05 MB (613469683 bytes)
178AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180409.zip.md5sum73 B
179AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180417.zip587.67 MB (616219063 bytes)
180AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180417.zip.md5sum33 B
181AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180424.zip587.80 MB (616347815 bytes)
182AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180424.zip.md5sum33 B
183AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180502.zip588.20 MB (616771732 bytes)
184AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180502.zip.md5sum33 B
185AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180509.zip588.20 MB (616773597 bytes)
186AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180509.zip.md5sum33 B
187AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180617.zip588.59 MB (617185292 bytes)
188AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180617.zip.md5sum33 B
189AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180629.zip588.38 MB (616959964 bytes)
190AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180629.zip.md5sum33 B
191AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180709.zip588.40 MB (616977465 bytes)
192AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180709.zip.md5sum33 B
193AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180717.zip588.46 MB (617046828 bytes)
194AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180717.zip.md5sum33 B
195AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180809.zip591.94 MB (620694255 bytes)
196AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180809.zip.md5sum33 B
197AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180912.zip591.74 MB (620486361 bytes)
198AOSiP-8.1-Official-dumpling-20180912.zip.md5sum33 B
199AOSiP-9.0-Beta-dumpling-20190529.sha25664 B
200AOSiP-9.0-Beta-dumpling-20190529.zip672.21 MB (704863862 bytes)
201AOSiP-9.0-Beta-dumpling-20190529.zip.md5sum71 B
202AOSiP-9.0-Beta-dumpling-20190725.sha25664 B
203AOSiP-9.0-Beta-dumpling-20190725.zip666.57 MB (698953900 bytes)
204AOSiP-9.0-Beta-dumpling-20190725.zip.md5sum71 B
205AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190520.sha25664 B
206AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190520.zip670.19 MB (702741820 bytes)
207AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190520.zip.md5sum75 B
208AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190604.sha25664 B
209AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190604.zip662.61 MB (694792592 bytes)
210AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190604.zip.md5sum75 B
211AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190612.sha25664 B
212AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190612.zip656.43 MB (688321771 bytes)
213AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190612.zip.md5sum75 B
214AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190622.sha25664 B
215AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190622.zip658.58 MB (690573456 bytes)
216AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190622.zip.md5sum75 B
217AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190703.sha25664 B
218AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190703.zip658.52 MB (690511531 bytes)
219AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190703.zip.md5sum75 B
220AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190704.sha25664 B
221AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190704.zip666.40 MB (698771056 bytes)
222AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190704.zip.md5sum75 B
223AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190722.sha25664 B
224AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190722.zip667.17 MB (699575583 bytes)
225AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190722.zip.md5sum75 B
226AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190807.sha25664 B
227AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190807.zip659.16 MB (691176409 bytes)
228AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190807.zip.md5sum75 B
229AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190818.sha25664 B
230AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190818.zip671.20 MB (703802547 bytes)
231AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190818.zip.md5sum75 B
232AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190917.sha25664 B
233AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190917.zip673.28 MB (705988392 bytes)
234AOSiP-9.0-Official-dumpling-20190917.zip.md5sum75 B
235AOSiP-9.0-Official-dumpling-20191222.sha25664 B
236AOSiP-9.0-Official-dumpling-20191222.zip673.75 MB (706476998 bytes)
237AOSiP-9.0-Official-dumpling-20191222.zip.md5sum75 B
238AOSiP-9.0-Official-dumpling-20200125.sha25664 B
239AOSiP-9.0-Official-dumpling-20200125.zip673.90 MB (706638794 bytes)
240AOSiP-9.0-Official-dumpling-20200125.zip.md5sum75 B
241AOSiP-9.0-Official-dumpling-20200211.sha25664 B
242AOSiP-9.0-Official-dumpling-20200211.zip673.94 MB (706678833 bytes)
243AOSiP-9.0-Official-dumpling-20200211.zip.md5sum75 B
244AOSiP-9.0-Official-dumpling-20200310.sha25664 B
245AOSiP-9.0-Official-dumpling-20200310.zip673.29 MB (705997274 bytes)
246AOSiP-9.0-Official-dumpling-20200310.zip.md5sum75 B